AirDuctors.net
 
Smaller Default Larger

Jak powszechnie wiadomo w 2015 r. nastąpił wzrost opłat za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody dla klientów indywidualnych, jednostek użyteczności publicznej, a także podmiotów gospodarczych. Porównując opłaty jakie obowiązywały w roku 2014 r. z aktualnie obowiązującą taryfą okazuje się, że ZWiK zwiększył stawki tylko o kilka, kilkanaście groszy (Por. Wniosek ZWiK z dnia 22.10.2014 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r., str. 11 i nast.), natomiast czynnikiem decydującym o tym, że w 2015 r. płacimy dużo więcej za te usługi było to, że Rada Miejska nie ustaliła dopłat dla odbiorców indywidualnych. Aby zrozumieć dlaczego tak się stało należy przyjrzeć się wydarzeniom, które miały miejsce pod koniec 2014 r. i poprzedzały wejście w życie wyższych opłat za odprowadzanie ścieków.


Stara Rada, nowa Rada…


Jesień 2014 r. to czas kampanii wyborczej i jednocześnie duża szansa dla Burmistrza Łomianek „na wprowadzenie” do Rady Miejskiej „swoich ludzi”. W tym miejscu należy przypomnieć, że w „starej” Radzie Miejskiej tzw. „większość” stanowili radni będący w opozycji do działalności Burmistrza Łomianek. Natomiast od 1 grudnia 2014 r. (dzień, w którym odbyła się pierwsza sesja „nowej” Rady Miejskiej), tzw. „większość” stanowią osoby (radni) kandydujące z KWW Tomasza Dąbrowskiego. A więc proporcje się odwróciły… Czy wobec tego przedstawiona okoliczność może mieć jakiś związek z zatwierdzaniem taryf i brakiem dopłat dla odbiorców indywidualnych za odprowadzanie ścieków?


42 dni wytężonej pracy Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego


Z informacji przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach (dalej w treści jako Urząd) wynika, że ZWiK złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r. do Burmistrza Łomianek w dniu 22 października 2014 r. (tj. na 70 dni przez wprowadzeniem taryf, czyli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) – potwierdza to pieczęć Urzędu widniejąca na wniosku ZWiK (skan wniosku w załączeniu). Urząd poinformował mnie również, że Burmistrz przekazał ww. wniosek ZWIK do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w dniu 3 grudnia 2014 r. (skan w załączeniu). Wobec tego, zastanawiające jest dlaczego na wniosku ZWiK przekazanym do Biura Rady Miejskiej brakuje pieczęci z datą wpływu do Urzędu ? Skoro był to ten sam wniosek, to po przekazaniu go do Biura Rady Miejskiej, na wniosku ZWiK, powinny widnieć dwie pieczęcie (analogicznie jak to miało miejsce w tym roku) z dwiema datami wpływu tj. do Urzędu (w dniu 22.10.2014 r.) i do Biura Rady Miejskiej (w dniu 3.12.2014 r.). - jak to wyjaśnić?
Ponadto, porównując podpis p. Tomasza Czajkowskiego Prezesa Zarządu ZWiK na wniosku złożonym do Burmistrza, a następnie jak twierdzi Urząd, przekazanym przez Burmistrza do Biura Rady Miejskiej, można zauważyć różnice. Linie podpisu p. Prezesa „na tym samym rzekomo wniosku ZWIK” przebiegają inaczej. O czym to może świadczyć ?
Warto zastanowić się również nad tym, dlaczego Burmistrz sprawdzał wniosek o zatwierdzenie taryf, aż 42 dni? Biorąc pod uwagę, że co do zasady, procedura zatwierdzania taryf powtarza się co roku, jest to zupełnie niezrozumiałe. Nie sądzę też, aby spowodowane to było stopniem skomplikowania zawartych tam obliczeń. Należy mieć na uwadze,
że zgodnie z przepisami ww. ustawy (art. 24 ust. 5 i ust. 8), jeżeli Rada Miejska nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia przez ZWiK wniosku o zatwierdzenie taryf, to taryfy zweryfikowane przez Burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Skoro zatem Rada Miejska otrzymała wniosek o zatwierdzenie taryf dopiero w dniu 3 grudnia 2014 r. to miała zaledwie 3 dni, aby podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia ww. taryf. Jak wiemy nie podjęła takiej uchwały…, a może po prostu wniosek ZWiK miał zostać złożony do zatwierdzenia właśnie „nowej” Radzie Miejskiej, w której tzw. „większość” radnych to osoby z KWW Tomasza Dąbrowskiego. Gdyby natomiast został złożony do „starej” Rady Miejskiej istniało duże prawdopodobieństwo, że „stara” Rada Miejska, po otrzymaniu wniosku ZWIK z określoną wysokością taryf, mogła stwierdzić, że ustalenie dopłat za odprowadzanie ścieków lub dostarczanie wody będzie uzasadnione - są to jednak tylko przypuszczenia.
Nie ulega wątpliwości, że wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinien być przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego wzoru możemy się m.in. dowiedzieć, że adresatem wniosku o zatwierdzenie taryf powinna być Rada Gminy
a nie Burmistrz.


Przepisy sobie a życie sobie…


Z przepisów ww. ustawy (art. 24 ust. 2) wynika, że ZWiK przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf do Burmistrza wyłącznie w celu zweryfikowania kosztów pod względem celowości ich ponoszenia oraz zgodności z przepisami ustawy. Jednak to Rada Gminy zatwierdza taryfy w drodze uchwały (art. 24 ust. 1 ww. ustawy). Analiza trybu zatwierdzania taryf wskazuje, że ZWiK powinien wniosek o zatwierdzenie taryf złożyć do Rady Gminy a nie do Burmistrza - potwierdza to również wzór wniosku o zatwierdzenie taryf stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Adresatem wniosku o zatwierdzenie taryf nie powinien być Burmistrz, również dlatego, że to Rada Gminy (organ uchwałodawczy) podejmuje uchwałę
o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia taryf, a Burmistrz (organ wykonawczy) „jedynie” weryfikuje prawidłowość jego sporządzenia.

Skoro zatem ww. ustawa nakazuje, aby Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (ZWiK) przedstawiło wniosek o zatwierdzenie taryf do Burmistrza natomiast Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń […] stanowi, że wniosek ma być zaadresowany do Rady Gminy, to w takiej sytuacji jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być np. przedstawienie Burmistrzowi kopii wniosku złożonego do Rady Gminy. Nie wydaje się jednak, aby ZWiK o powyższym nie wiedział i „przypadkiem” złożył wniosek o zatwierdzenie taryf do Burmistrza zamiast do ówczesnej Rady Miejskiej.
Co ciekawe, wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2016 r., który w tym roku opracował ZWiK również został zaadresowany do Burmistrza Łomianek. Skrócił się natomiast termin opiniowania ww. wniosku przez Burmistrza. W tym roku Burmistrz zweryfikował koszty ZWiK pod względem celowości ich ponoszenia oraz zgodności z przepisami ustawy w zaledwie 5 dni ! Potwierdza to data przekazania przez Burmistrza Łomianek ww. wniosku ZWiK do Referatu Kadr i Administracji obsługującego Biuro Rady Miejskiej (skan w załączeniu).


Jak to jest z tymi dopłatami?


Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewidują, że Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Ustawodawca nie określił jednak żadnych przesłanek koniecznych do podjęcia takiej uchwały. Jest to zatem w pełni uznaniowa decyzja Rady Gminy, którą wyraża w uchwale. Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłatach w dowolnym momencie i nie jest to w żaden sposób związane z procedurą zatwierdzania taryf aczkolwiek racjonalnym wydaje się, że powinno to nastąpić po otrzymaniu od ZWiK wniosku o zatwierdzenie taryf, gdyż dopiero wtedy Rada Gminy posiada wiedzę o tym jakie ZWiK ustalił stawki za zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na dany okres, a więc ma pełen zakres informacji pozwalających podjąć decyzję o wysokości dopłat.


Jednorazowa sytuacja czy stała praktyka…


Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach wynika, że w latach 2009 – 2014, Rada Miejska w Łomiankach podejmowała uchwały o dopłatach co roku. Dopłaty te były ustalane w różnych wysokościach i dotyczyły różnych grup odbiorców. Czy w związku z tym od 2015 r. możemy się spodziewać, że do końca kadencji obecna Rady Miejska nie będzie ustalała dopłat za odprowadzanie ścieków lub dostarczanie wody? Nie sposób tego przewidzieć, należy jednak zauważyć, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2015 r. dopłaty zostały uchwalone. Czyżby władze Gminy obawiały się, że kolejne podwyżki taryf zaplanowane w 2016 r. (o 0,75 zł. brutto za 1 m3 odprowadzania ścieków w stosunku do 2015 r.) spowodują, że tym razem mieszkańcy Łomianek wyjdą na ulice?

Niezależnie od uchwalonych dopłat warto przypomnieć, że rządzący naszą Gminą (Por. wypowiedź p. P. Rusieckiego Zastępcy Burmistrza Łomianek z posiedzenia sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2015 r.) uważają, że dopłaty za odprowadzanie ścieków są niesprawiedliwe społecznie względem osób posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba), gdyż osoby te z dopłat nie korzystają. Jakkolwiek rozumieć w tym przypadku zasadę „sprawiedliwości społecznej” warto zwrócić uwagę, że właśnie ustalenie dopłat za odprowadzanie ścieków może być lepszym sposobem, aby zachęcić mieszkańców do przyłączania swoich nieruchomości do kanalizacji zamiast wysyłania do nich zawiadomień
o ukaraniu ich grzywną, gdy tego nie zrobią.

    
Patrzmy władzy na ręce i nie dajmy się zwieść pozorom!


Sądzę, że większość mieszkańców Łomianek jest zadowolona z tego, że Rada Miejska uchwaliła dopłaty m.in. za odprowadzanie ścieków w 2016 r., ale czy wobec tego będziemy płacić mniej niż w 2015 r. ? – odpowiedź brzmi - NIE.
Z analizy Uchwał Nr XII/136/2015 oraz XII/137/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy
w Łomiankach wynika, że pomimo dopłat np. za odprowadzanie ścieków w wysokości 0,75 zł. brutto (przypomnę, że zazwyczaj dopłaty były w wysokości od 2,70 zł. brutto nawet do 5,10 zł. brutto), i tak będziemy płacić tyle samo co w 2015 r. tj. 9,18 zł za 1m3 ścieków. Ktoś powie - NIEPRAWDA, przecież w ww. uchwałach podano niższe kwoty? Zgadza się, ale są to kwoty netto i trzeba do nich doliczyć stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Czy właśnie w taki, „nieczytelny” sposób, wybrana przez Nas, mieszkańców Łomianek władza, powinna postępować? Odpowiedź pozostawiam Państwu… Na marginesie należy podkreślić, że ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w art. 3 ust. 2 stanowi, że „w cenie” uwzględnia się podatek od towarów i usług, a zatem ceny i stawki określone w taryfach, które zatwierdza Rada Gminy powinny być cenami brutto czyli zawierającymi podatek od towarów i usług VAT.
Podsumowując, sądzę, że np. gminna Komisja Rewizyjna powinna zainteresować się przedstawioną sprawą i sprawdzić czy ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków ustalone na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r. jak również na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2016 r. odbyło się zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń […].

Powyższe opracowanie powstało na podstawie analizy następujących dokumentów:
1) Odpowiedź z Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r. – załącznik nr 1,
2) Wniosek ZWiK z dnia 22.10.2014 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r. złożony do Burmistrza Łomianek w dniu 22 października 2014 r. – załącznik nr 2,
3) Wniosek ZWiK z dnia 22.10.2014 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2015 r. złożony do Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2014 r. – załącznik nr 3,
4) Wniosek ZWiK z dnia 22.10.2015 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2016 r. złożony do Burmistrza Łomianek w dniu 22 października 2014 r. – załącznik nr 4,
5) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 j.t.) – załącznik nr 5 - (wyciąg z ustawy, art. 24),
6) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń […] – załącznik
nr 6 – (wyciąg z rozporządzenia, wzór wniosku)
7) Uchwała Nr XII/136/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf ZWiK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01 do dnia 31.12.2016 r. oraz Uchwała Nr XII/137/2015 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców […]. – załączniki nr 7 i załącznik nr 8,
8) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) – załącznik nr 9 – (wyciąg z ustawy, art. 3).

Opracował Michał Bieńko – koordynator Dialog Think tank.

 • 1

Wydarzenia

 • Dziękujemy! (2)

  i prosimy o jeszcze. Jeśli zdecydujesz się wesprzeć gazetkę Dialogu, to instrukcję masz poniżej.
  Więcej

Najnowsze komentarze

 • Jeser * 13.11.2017 09:23
  Będą zmuszeni po raz kolejny zmienić ten nieprzyjęty jeszcze przez wojewodę statut. Może spojrzą z ...

  Czytaj więcej...

   
 • bonbonella * 10.11.2017 23:38
  Z pana informacji wynika, że trzeba będzie zmienić tak pośpiesznie przegłosowany statut MiG Łomianki?

  Czytaj więcej...

   
 • Ziuta * 06.11.2017 14:41
  Panie macieju nerwy puściły czy w podstawówce siedziałeś pan w ostatniej ławce. A właściwie to takich ...

  Czytaj więcej...

   
 • Wacław * 05.10.2017 11:44
  Koncepcja tej drogi spowoduje całkowite zablokowanie i docelowo zniszczenie wsi Dziekanów Polski ,gdyż ...

  Czytaj więcej...

   
 • Gwidon * 22.06.2017 16:01
  Brawo Dialog. Ronda też nie będzie

  Czytaj więcej...

 

 

Newsletter

Jeśli myślisz podobnie jak my i chcesz być z nami w kontakcie, wpisz swoje dane a będziemy Cię powiadamiać o wszystkim co uważamy za ważne.
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne - pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Statystyki te umożliwiają polepszanie struktury i zawartości stron www.


  Na naszej stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz zablokować w swojej przeglądarce mozliwość zapisu cookies. Jednak wybór tej opcji automatycznie zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.


  Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookies w Twojej przeglądarce znajdziesz w zakładce "pomoc" przeglądarki.