AirDuctors.net
 
Smaller Default Larger

Zgodnie z przygotowywanym obecnie Kodeksem Krajobrazowym Łomianek, obrazek jak wyżej będzie możliwy, natomiast zakazane będą tablice z ogłoszeniami mieszkańców i wiele innych rzeczy. Czy tak być powinno? Do 14 kwietnia można zgłaszać uwagi. W tym miejscu zbieramy je i upowszechniamy, by jak najwięcej osób świadomie i zgodnie z własnymi przekonaniami mogło z nich skorzystać i sformułować swoje. Najłatwiej przesyłać je na umig@lomianki.pl podając imię, nazwisko i adres. Nie jest wymagany specjalny formularz. 

Pomoce naukowe: projektkrótkie omówienie

Dotychczas otrzymaliśmy następujące uwagi:

 1. Część ograniczeń opiera się na założeniu, że wszyscy mają część wypoczynkową ogrodu z tyłu domu. Tak nie jest np. na nieruchomościach leżących po północnejj stronie niewielkich dojazdowych lub wewnętrznych dróg. W ten sposób zaprojektowano np. Osiedle Kwiatowe w Dąbrowie Zachodniej. Nakaz odsunięcia mebli ogrodowych oraz innych obiektów wymienionych w par. 3 p. 2 i analogicznie w par 7 p. 2 i par. 11 p. 3,  o 15 m od drogi jest dla połowy domów na tym osiedlu niewykonalny, gdyż z tyłu tych budynków zostawiono tam jedynie wąskie przejście. Nakazy takie należy ograniczyć do dróg lokalnych i wyższej kategorii.
 2. Z tych samych powodów większość południowych ogrodzeń ma niższą przezierność. Nakazy dużej przezierności należy ograniczyć do dróg szczególnie wąskich. Ewentualnie dopuścić ogrodzenia nieprzezierne pod warunkiem obsadzenia ich od strony drogi zielenią nie niższą niż ogrodzenie.
 3. Zakaz malowania blachy ocynkowanej na dachach wprowadza rażący element brzydoty do przestrzeni miejskiej. Blacha po kilku latach użytkowania traci walory estetyczne choć zachowuje funkcje użytkowe. Gdyby na Osiedlu Kwiatowym, na którym zaprojektowano dachy z blachy malowanej na kolor brązowy, wprowadzić taki zakaz, wyglądałoby jak afrykańskie slumsy.
 4. Należy bardziej zróżnicować wytyczne dla mniejszych części miasta. Np. szczególne warunki należy przewidzieć dla pierzei ul. Warszawskiej w jej centralnej części jako docelowym miejscu uspokojonego ruchu samochodowego o funkcjach śródmiejskich. Celowe byłoby wprowadzenie jednolitej lub zharmonizowanej kolorystyki elewacji, stopniową eliminację lub znaczne obniżenie ogrodzeń, ujednolicenie szyldów, kolorystyki parasoli ogródków gastronomicznych i elementów małej architektury itp. Przykładem regulacji dla mniejszych jednostek może być też wspomniane Osiedle Kwiatowe, zaprojektowane niegdyś jako spójne założenie urbanistyczne. Celowe byłoby dalej idące narzucenie kolorystyki elewacji, dachów i ewentualnie materiałów wykończeniowych a także zalecenia dotyczące zieleni idące w kierunku koncepcji miasta-ogrodu.
 5. Należy przewidzieć miejsce na drobną komunikację sąsiedzką, za pomocą niewielkich ogłoszeń. Próba całkowitego wyeliminowania takich zachowań skazana jest na niepowodzenie i skutkować będzie zaśmiecaniem krajobrazu w stopniu większym niż brak porządku na przewidzianych do tego tablicach na ogrodzeniach. Można rozważyć wprowadzenie tam zakazu reklamy komercyjnej. Lokalizacja słupów ogłoszeniowych nie jest dopasowana do tego typu potrzeb mieszkańców, gdyż nastawiona jest raczej na ekspozycję plakatów.
 6. Niezrozumiałe są wyjątki dopuszczające brak ograniczeń w ramach zabudowy usługowej administracji publicznej, w tym obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zabudowy usług kultury. Analogiczna sytuacja ma miejsce z banerami nad drogą. Organ administracji terenowej nie może korzystać z przywilejów w tym zakresie, gdyż narusza to prawa innych podmiotów do informowania o realizowanych działaniach. Analogicznie W Par. 8 p. 8 należy pominąć monopol burmistrza na instalowanie tablic informacyjnych. Prawo takie należy zdefiniować w oparciu o cel działania np. odwołanie się do celów pożytku publicznego a nie poprzez wskazanie podmiotu.
 7. Restrykcyjne regulowanie wysokości ogrodzenia na całym terenie gminy nie wydaje się być konieczne dla podniesienia estetyki krajobrazu. W różnych okolicznościach, różna wysokość może mieć uzasadnienie. Nie sposób jednym wskaźnikiem zapewnić np. adekwatności wysokości ogrodzenia do hodowanych za nim zwierząt lub składowanych elementów o dużych gabarytach. Zrozumiałym byłoby natomiast narzucenie szczególnych wymogów w śródmiejskich strefach intensywnego ruchu pieszego. Ograniczenie wysokości płotów wydaje się jednocześnie nieuzasadnione w kontekście wysokich wymogów co do przezierności płotów. Ograniczenie takie miałoby uzasadnienie wyłącznie w przypadku płotu pełnego. W zakresie ogrodzeń ponownie wprowadzono nieuprawnione zróżnicowanie podmiotów. Gminne place zabaw mają inne ograniczenia niż prywatne.
 8. Regulacje wymagające odsunięcia ogrodzenia w głąb nieruchomości (4 m od osi jezdni) zbytnio ingerują w potrzebę ochrony własności prywatnej. Wymuszają w sposób niedopuszczalny zmianę przeznaczenia części gruntu na przestrzeń ogólnodostępną, bez wymaganego w takich sytuacjach odszkodowania. Można rozważyć taką zasadę w odniesieniu do nowo budowanych ogrodzeń, co mogłoby wymusić na deweloperach respektowanie odpowiedniej szerokości dróg.
 9. Należy jasno określić w par. 2 punkt 44 definicję „uszkodzonego obiektu”.  Podane przykłady winny dotyczyć urządzeń i tablic reklamowych, a nie ogrodzeń i urządzeń małej architektury jedynie istotna korozja lub utrata istotnego fragmentu mogłaby być przesłanką dotyczącą ogrodzeń. W kontekście zapisów par. 20 z obecnej definicji wynika, że chęć odmalowania płotu skutkuje koniecznością np. jego przesunięcia lub zmiany przezierności.
 10. Ponieważ z pojęciem "obiektu użytkowego rekreacji codziennej" wiążą się istotne ograniczenia dla mieszkańców, należy uzupełnić par. 2 o taką definicję lub zrezygnowanie z zapisów odnoszących się do takich obiektów.
 11. W par. 8 p. 2 nie przewidziano tablic informacyjnych na ogrodzeniu  np. z informacją o firmie ochroniarskiej opiekującej się obiektem. Są to istotne społecznie informacje podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców.
 12. W par. 10 p. 3 znajduje się zakaz stosowania płycin, siatek, prętów i profili - z tworzyw sztucznych. Obecnie siatki, pręty i słupki pokrywane są co do zasady tworzywem sztucznym w zielonym kolorze. Zapis ten praktycznie uniemożliwia wykonanie ogrodzeń siatkowych na terenie gminy.
 13. Par. 20 p. 2 nakazuje dostosowanie ogrodzeń uszkodzonych. Wnioskuję o jasne doprecyzowanie w jakim zakresie konieczne jest dostosowanie niereklamowych obiektów  małej architektury i płotów do wymogów uchwały. Obecne zapisy sugerują, że np. konieczność odmalowania płotu lub niereklamowego obiektu małej architektury skutkuje koniecznością np. jego przesunięcia lub zmiany przezierności (w przypadku płotu).

Ciekawe opracowanie z dodatkowymi argumentami

Uwagi odnośnie tzw. kodeksu krajobrazowego Łomianek

 Szanowni Państwo.

 W dniu 23 marca 2017 r. odbyły się konsultacje odnośnie planowanej uchwały Rady w przedmiocie  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Przedstawiony został także projekt tejże uchwały, która miałaby być podjęta na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., nr 778 ze zm.). Korzystając z przysługującego mi prawa, pragnę zgłosić kilka uwag odnośnie tej uchwały, oczekując rzeczowej i wyczerpującej odpowiedzi na przedstawione przeze mnie zagadnienia.

W pierwszym rzędzie proszę o wyjaśnienie, dlaczego na całym obszarze Gminy tablice informacyjne mogą być tylko właśnie przez tę Gminę lokowane? Dlaczego eliminuje się „niegminne” tablice, na których lokalni mieszkańcy mogli umiejscowić niewielkie ogłoszenia czy informacje? Jakie będą ewentualne zasady dostępu do gminnych tablic?

Ponadto w § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 14 ust. 3 pkt. 2 przewiduje się, że ogrodzenia nieruchomości w strefie zielonej muszą zostać umiejscowione w odległości nie mniejszej niż 4 metry od osi pasa drogowego (o ile szerokość pasa nie przekracza 8 metrów), a ich wysokość nie może przekraczać 150 cm. Czy powyższe regulacje zostały w jakikolwiek sposób skorelowane z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznychjakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Żadna z norm zawartych w tych aktach nie przewiduje jakiegokolwiek ograniczenia wysokości ogrodzeń. Art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego stanowi wręcz, że budowa ogrodzeń odbywa się w sposób zupełnie niereglamentowany, tzn. nie wymaga ona jakiejkolwiek oficjalnej formy pozwolenia, poza sytuacją, gdy ich wysokość przekracza 220 cm, bowiem wtedy niezbędne jest dokonanie zgłoszenia wykonania takiego ogrodzenia, co z kolei wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Narzucenie wysokości 150 cm jest oczywistym naruszeniem powołanych norm, a akt prawa miejscowego, jako ulokowany na najniższym szczeblu drabiny źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nie może być w żadnym razie sprzeczny z aktami wyższych rzędów, jakimi są rozporządzenia i ustawy.

Narusza prawo także narzucany przez projekt obowiązek odsunięcia ogrodzeń od osi pasa drogowego na odległość co najmniej 4 metrów. Stanowi on niedozwoloną w żaden sposób ingerencję w prawo własności nieruchomości ulokowanych wzdłuż dróg, których pas drogowy jest mniejszy niż 8 metrów (a takich dróg w Gminie jest wiele), prowadząc de facto do bezprawnego poszerzenia tego pasa do 8 metrów i ograniczając właścicielom w sposób kompletnie niedopuszczalny prawo zabudowy własnej nieruchomości. Żaden przepis nie przewiduje konieczności budowy ogrodzenia z dala od granic działki, zakazane jest jedynie wybudowanie go poza obszarem nieruchomości, a uchwała w żaden sposób nie może nikomu narzucić takiego obowiązku. Taka regulacja stanowi ordynarną próbę obejścia przepisów dotyczących zarówno własności, jak i planowania i zagospodarowania przestrzennego. I znowu aktem o znikomej wartości prawnej, jakim jest uchwała, próbuje się doprowadzić do stanu oczywiście niezgodnego z prawem wynikającym ze źródeł o znacznie większej mocy. Czy kolejnym krokiem będzie „przejęcie” wydzielonych w ten sposób fragmentów działek, jako części składowych dróg gminnych, poprzez faktyczne zaanektowanie ich przez Gminę przy ewentualnych remontach i wybudowanie dróg na prywatnych działkach?

Na koniec zapytać chciałem, czy ktokolwiek rozważał skutki ekonomiczne wprowadzanych zmian? Przecież oznaczać one będą, że na ogromnej ilości już zabudowanych i ogrodzonych działek nagle będzie trzeba dokonać potężnych robót, związanych albo z obniżeniem, albo – co gorsza – z przesunięciem ogrodzeń, na których wybudowanie właściciele już ponieśli znaczne koszty. Czy skutki nagłego „olśnienia” jakiegoś zapomnianego geniusza planistyki pracującego w Urzędzie zostaną w jakikolwiek sposób zrekompensowane? No i w końcu jaką podstawę prawną do takich działań znajduje Gmina?

Przedstawiony projekt po raz kolejny pokazuje, że Gmina w istocie kompletnie nie przejmuje się zdaniem obywateli i nie szanuje swoich mieszkańców, dbając jedynie o swoje własne interesy (z resztą co do tego mają ogrodzenia działek w Łomiankach Dolnych czy na dalekiej Dąbrowie, Bóg jeden raczy wiedzieć) oraz o to, aby jej prominentnym członkom nie stała się krzywda (vide kompletnie niezrozumiałe zakwalifikowanie do strefy zielonej jedynie fragmentu Łomianek Chopina po osi al. Chopina, tak żeby przypadkiem pan Rusiecki się nie złapał na wymóg doprowadzenia swojego ogrodzenia do nowo planowanych regulacji). Nakazanie setkom osób dokonania wielotysięcznych nakładów z uwagi na jakieś niezrozumiałe fanaberie urzędników jest przejawem kompletnego oderwania władz naszej Gminy od rzeczywistości.

Uwagi w postaci tabelarycznej

L.p.

Ustalenie projektu uchwały w sprawie kodeksu krajobrazowego, którego dotyczy uwaga

Treść uwagi

1

Par. 2 punkt 44 definicja „uszkodzonego obiektu”.

Wnoszę o jasne wskazanie, że podane przykłady dotyczą urządzeń i tablic reklamowych, a ogrodzeń i urządzeń małej architektury jedynie istotna korozja lub utrata istotnego fragmentu. W kontekście zapisów par. 20 z obecnej definicji wynika, że chęć odmalowania płotu skutkuje koniecznością np. jego przesunięcia lub zmiany przezierności.

2

W par. 2 brak definicji obiektu użytkowego rekreacji codziennej.

Ponieważ z pojęciem tym wiążą się istotne ograniczenia dla mieszkańców wnioskuję o uzupełnienie o definicję lub zrezygnowanie z zapisów odnoszących się do obiektu użytkowego..

3

W par. 3 p. 2 i analogicznie w par 7 p. 2 i par. 11 p. 3 (chyba powinien być 2) ograniczono możliwość usytuowania parasoli ogrodowych, ławeczek, huśtawek, zjeżdzalni itp. o ile są trwale zakotwiczone w gruncie w pasie 15 metrów od granicy pasa drogowego poprzez zapis:

„Wymagania szczególne dla obiektów małej architektury sytuowanych w pasie terenu o szerokości 15 m licząc od granicy pasa drogowego drogi publicznej:

1) niedopuszczalne jest sytuowanie:

a) obiektów użytkowych rekreacji codziennej,

b) obiektów, których wysokość przekracza 3 m, z wyjątkiem obiektów kultu religijnego istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

c) obiektów wykonanych z gipsu lub tworzyw sztucznych,

d) obiektów wykonanych z materiałów w następujących kolorach: jaskrawe odcienie żółtego, jaskrawe odcienie pomarańczowego, jaskrawe odcienie czerwonego, jaskrawe odcienie różowego, jaskrawe odcienie fioletu, jaskrawe odcienie niebieskiego oraz jaskrawe odcienie zieleni;

Wnioskuję o całkowite zniesienie tego ograniczenia dla dróg dojazdowych. Natura tych dróg wskazuje, że służą jedynie do dojazdu do posesji gdzie wszyscy mieszkańcy zakładają, że właściciele nieruchomości starają się optymalnie wykorzystać swoją działkę w ramach istniejących na niej uwarunkowań. Jest to szczególnie istotne w kontekście podpunktów c) i d), które znacząco i w nieuzasadniony sposób ograniczają mieszkańców w korzystaniu z własnej nieruchomości na użytek dzieci. Nie jest jasne dlaczego miałyby być poszkodowane na posesji własnej względem publicznego placu zabaw, sla którego przewiduję się wyjątek.

Wnioskuję o zmianę tego ograniczenia dla terenu działki wzdłuż dróg lokalnych i zbiorczych z 15 do 5  metrów tak, żeby mieszkaniec, posiadający dom z tarasem w linii zabudowy mógł przy nim umieścić sprzęty dla dzieci.

4

W par. 8 p. 2 nie przewidziano w ogóle tablic informacyjnych na ogrodzeniu nie dotyczących działalności prowadzonej w posesji.

Wnoszę o uzupełnienie o takie tablice tak, aby tablice np. z informacją o firmie ochroniarskiej opiekującej się obiektem mogły pozostać na płotach. Są to istotne społecznie informacje podnoczące również bezpieczeństwo mieszkańców.

5

Par. 8 p. 8: „Warunki i wymagania szczegółowe dla obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 [gablot informacyjnych, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, słupów reklamowych[:

1) obiekty mogą być sytuowane wyłącznie przez gminę w przestrzeni publicznej lub w miejscach publicznie dostępnych;…”

Paragraf ten ogranicza mieszkańców we wzajemnej komunikacji  w sposób  nieuzasadniony względami społecznymi. Monopol co do zasady nie jest zjawiskiem pozytywnym i w miarę możliwości powinien być eliminowany z życia społecznego, a nie dodatkowo do niego wprowadzany. Bez zobowiązania po stronie monopolisty do zapewnienia min. 1 słupa ogłoszeniowego na np. 500 mieszkańców oznacz to praktyczną niemożność poinformowania sąsiadów o czyjejś śmierci, zaginionym kocie czy innych wydarzeniach tworzących społeczność lokalną.

6

Par. 10 p. 1: „Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:

1) minimalna odległość sytuowania ogrodzenia trwale związanego z gruntem od osi pasa drogowego nie może być mniejsza niż 4 m w przypadku gdy faktyczna szerokość pasa drogowego lub szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających określonych planem miejscowym - jest mniejsza niż 8 m;

2) przy sytuowaniu ogrodzenia należy zapewnić ochronę istniejącego drzewostanu poprzez odsuniecie ogrodzenia od pnia drzewa na odległość minimum 0,5 m;…”

Wnioskuję o zmianę w następujący sposób: „dla działek budowlanych przylegających do ogólnodostępnych dróg o szerokości mniejszej niż 8 m, zakazuje się sytuowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od osi pasa drogowego”. Chodzi o to żeby płot można było postawić min. 3 metry od środka pasa drogowego, przy drodze 6 metrowej lub węższej. Obecne rozwiązanie wymaga przesunięcia płotów przez wszystkich mieszkańców przy licznych w gminie drogach węższych niż 8 metrów. Dodatkowo przy planowanych 6 metrowych drogach publicznych generuje 1 metr gruntu niby mieszkańca niby drogowy. Ponieważ teren ten jest poza ogrodzeniem nie jest jasne kto ma dbac o jego estetykę (np. koszenie), parametry techniczne itp. Jednocześnie mieszkańcy żeby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli ktoś wejdzie na ten pas i złamie nogę itp. i tak mogą ograniczać dostępność tego obszaru dla innych użytkowników drogi.

Jeżeli nie będzie możliwości uwzględnienia uwagi dla całego terenu gminy, to wnioskuję o uwzględnienie jej dla wsi Dziekanów Leśny (sołectwo Dziekanów Leśny i sołectwo Dziekanów Bajkowy) ze względu na właśnie zakładane w planie docelowe drogi dojazdowe szerokości 6 metrów.

Jeżeli nie będzie możliwości uwzględnienia uwagi dla całego terenu wsi Dziekanów Leśny, to wnioskuję o uwzględnienie jej dla ulicy Kaczki Dziwaczki.

7

Par. 10 p. 2: „Gabaryty ogrodzeń:

1) dla nieruchomości obiektów użyteczności publicznej i obiektów ogólnodostępnych – wysokość nie większa niż 1,0 m przy czym:

a) dla placów zabaw, obiektów edukacji dopuszcza się ogrodzenia trwale związane z gruntem o wysokości do 1,8 m, (…)

2) dla pozostałych nieruchomości wysokość ogrodzeń trwale związanych z gruntem – nie więcej niż 1,5 m;

Wnioskuję o ujęcie uwzględnienie dla pozostałych nieruchomości 1,8 metrowej wysokości ogrodzeń trwale związanych z gruntem.  Wniosek wynika z:

·         doświadczeń praktycznych dotyczących dostępnych standardowych wysokości siatek ogrodzeniowych, gotowych przęseł drucianych, czy sztachet, których zastosowanie często skutkuje wysokością przekraczającą 1,5 metra;

·         konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku np. posiadania dużego psa.

Ograniczenie wysokości płotów wydaje się jednocześnie nieuzasadnione w kontekście wysokich wymogów co do przezierności płotów. Ograniczenie takie miałoby uzasadnienie wyłącznie w przypadku płotu pełnego.

8

Par. 10 p. 3: „Standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich ogrodzenia mogą być wykonane:

1) technologia wykonania ogrodzenia i materiały użyte do jego wykonania, muszą zapewniać trwałość walorów estetycznych ogrodzenia, w okresie w jakim wystawiony jest ono na widok publiczny; niedopuszczalne jest pozostawanie na widoku publicznym obiektów uszkodzonych…”

Wnioskuję o usunięcie tego zapisu w odniesieniu do płotów. Płoty co do zasady przewidziane są na bardzo długoterminowy okres wystawienia na widok publiczny. Nie ma materiałów, które wytrzymałyby taki okres bez uszkodzeń. Jednocześnie np. konieczna przebudowa płotu jest zadaniem rozłożonym w czasie.

Istnieją już inne przepisy, które dają odpowiednim organom prawo do interwencji w przypadku, gdy nieruchomość jest zaśmiecona.

9

Par. 10 p. 3: „Standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich ogrodzenia mogą być wykonane: (…)

5) zakazuje się sytuowania ogrodzeń wykonanych z:

a) prefabrykowanych przęseł betonowych lub żelbetonowych,

b) płycin, siatek, prętów i profili - z tworzyw sztucznych;…”

Wnoszę o uwzględnienie, że obecnie siatki, pręty i słupki pokrywane są co do zasady tworzywem sztucznym w zielonym kolorze. Zapis ten praktycznie uniemożliwia wykonanie ogrodzeń siatkowych na terenie gminy. Należałoby doprecyzować.

10

Par. 20 p. 2 „Na obszarach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3 [obszar żółty, obszar czerwony, obszar fioletowy] ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad warunków i innych przepisów w niej określonych, z wyjątkiem obiektów uszkodzonych, które należy dostosować do wymagań określonych niniejszą uchwałą w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejście w życie niniejszej uchwały.

Wnioskuję jasne o doprecyzowanie w jakim zakresie konieczne jest dostosowanie niereklamowych obiektów  małej architektury i płotów do wymogów uchwały. Jak podane w uwadze 1 obecne zapisy sugerują, że np. konieczność odmalowania płotu lub niereklamowego obiektu małej architektury skutkuje koniecznością np. jego przesunięcia lub zmiany przezierności (w przypadku płotu).

 

pokaż więcej load all

Wydarzenia

 • Dziękujemy! (2)

  i prosimy o jeszcze. Jeśli zdecydujesz się wesprzeć gazetkę Dialogu, to instrukcję masz poniżej.
  Więcej

Najnowsze komentarze

 • Jeser * 13.11.2017 09:23
  Będą zmuszeni po raz kolejny zmienić ten nieprzyjęty jeszcze przez wojewodę statut. Może spojrzą z ...

  Czytaj więcej...

   
 • bonbonella * 10.11.2017 23:38
  Z pana informacji wynika, że trzeba będzie zmienić tak pośpiesznie przegłosowany statut MiG Łomianki?

  Czytaj więcej...

   
 • Ziuta * 06.11.2017 14:41
  Panie macieju nerwy puściły czy w podstawówce siedziałeś pan w ostatniej ławce. A właściwie to takich ...

  Czytaj więcej...

   
 • Wacław * 05.10.2017 11:44
  Koncepcja tej drogi spowoduje całkowite zablokowanie i docelowo zniszczenie wsi Dziekanów Polski ,gdyż ...

  Czytaj więcej...

   
 • Gwidon * 22.06.2017 16:01
  Brawo Dialog. Ronda też nie będzie

  Czytaj więcej...

 

 

Newsletter

Jeśli myślisz podobnie jak my i chcesz być z nami w kontakcie, wpisz swoje dane a będziemy Cię powiadamiać o wszystkim co uważamy za ważne.
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne - pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Statystyki te umożliwiają polepszanie struktury i zawartości stron www.


  Na naszej stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz zablokować w swojej przeglądarce mozliwość zapisu cookies. Jednak wybór tej opcji automatycznie zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.


  Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookies w Twojej przeglądarce znajdziesz w zakładce "pomoc" przeglądarki.